اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

بیش از 42،000 کارمند اختصاص داده شده، در 17 خوشه منطقه ای در سراسر جهان کار می کنند